Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ArtBlog.sk – Hudba, Film, Divadlo, Literatúra | June 17, 2019

Scroll to top

Top

Aktuálne workshopy v Nitre

| On 08, Okt 2012

1) Liečba divadlom v Univerzitnom tvorivom ateliéri

V dňoch 12. – 15. 10. 2012 sa uskutoční v Univerzitnom tvorivom ateliéri workshop s názvom Liečba divadlom v rámci populárneho cyklu workshopov Aplikácia divadelných poetík pod vedením významnej slovenskej herečky a režisérky Mgr. art. Viery Dubačovej. Workshop sa skladá z troch častí. Prvá, verbálna časť je zameraná na hľadanie tém, analýzu problémov, je pokusom o ponorenie sa do seba samého. Zameriava sa na osobné výpovede, uchopenie témy a vyjadrenie jej scénického riešenia.  Druhá časť sa venuje telu ako prostriedku vyjadrenia a osobnej výpovedi prostredníctvom tela. Tretia časť bude divadelnou rekonštrukciou osobného príbehu. Workshop Liečba divadlom realizuje Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s podporou Európskych štrukturálnych fondov, a to pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD.

Mgr. art. Viera Dubačová – herečka, režisérka, občianska aktivistka a v súčasnosti aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Pôvodne bábkoherečka v Divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, neskôr vyštudovala  odbor divadelná réžia na VŠMU, okrem réžii sa venuje aj písaniu hier. V roku 1995 založila Divadlo z Pasáže, prvé komunitné divadlo na Slovensku, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Je organizátorkou a iniciátorkou množstva happeningov s problematickou mládežou, s ľuďmi so psychickými poruchami, s utečencami a s mnohými inými komunitami. Je tiež riaditeľkou medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia zameraného na komunitné divadlá a angažované divadlo. Spolupracovala s mnohými slovenskými aj zahraničnými umelcami a realizovala množstvo umeleckých a kultúrnych projektov. V roku 2010 sa stala ambasádorkou boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V tom istom roku realizovala projekt multižánrového priestoru Divadla Ivana Palúcha, kde vytvorila niekoľko vlastných inscenácií, ako aj fyzické divadlo Helver a tí ostatní v spolupráci so slovenským tanečníkom a choreografom Jarom Viňarským. V roku 2011 spoločne s ostatnými umelcami a kultúrnymi operátormi spustila projekt Záhrady – centra nezávislej kultúry ako priestoru na realizáciu umeleckých, kultúrnych a občianskych aktivít občanov Banskej Bystrice a takisto ako platformy pre mladé súčasné umenie.

Najnovším projektom je inscenácia Stranger, ktorú realizovala v spolupráci s hercami z Divadla Jump Start v San Antoniu v USA a s hercami z Divadla z Pasáže. Ďalším súčasným projektom je inscenácia Stoličky – komunitný projekt so seniormi, ako aj multimediálny projekt Téma Palach, na ktorom spolupracuje s mnohými slovenskými umelcami.

 

Dátum a čas:

Piatok 12. 10. 2012 od 13.00 do 18.30 hod.

Sobota 14. 10. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.

Nedeľa 15. 10. 2012 od 9.00 do 18.30 hod.

Prezentácia výsledkov workshopu: 15. 10. 2012 o 17.00 hod.

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (Ulica B. Slančíkovej 1)

____________________________________________________________

2) Workshop Dramatické techniky a ich aplikovanie vo výučbe angličtiny

Dňa 10. 10. 2012 sa uskutoční na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF workshop Dramatické techniky a ich aplikovanie vo výučbe angličtiny v rámci populárneho cyklu workshopov Aplikácia divadelných poetík pod vedením Mgr. Andrey Billíkovej, PhD.,  a PhDr. Márie Kiššovej, PhD. Hlavnou náplňou ich dielne bude poskytnúť prehľad jednoduchých dramatických techník, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie v cudzojazyčnom prostredí. Účastníci týchto dielní budú mať možnosť vyskúšať si niektoré dramatické techniky „na vlastnej koži“, aby dokázali na základe vlastnej skúsenosti zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Súčasťou dielní bude aj premietanie nahrávky hodiny angličtiny s využitím prvkov dramatických techník v školskom prostredí, po ktorom bude nasledovať jej analýza a diskusia týkajúca sa možnej aplikácie dramatických techník v cudzojazyčnej výučbe. Workshop realizuje Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s podporou Európskych štrukturálnych fondov, a to pod vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD.

Mgr. Andrea Billíková, PhD. – na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre sa venuje metodike vyučovania anglického jazyka s dôrazom na aplikovanie humanistického prístupu prostredníctvom dramatických techník u žiakov od mladšieho školského veku až po učiacich sa angličtinu so špecifickými profesijnými potrebami. Je organizátorkou a lektorkou pracovných dielní pre učiteľov zo ZŠ a SŠ so zameraním na aplikovanie dramatických techník do cudzojazyčnej výučby. Pod jej vedením sa v súčasnosti uskutočňuje spolupráca so ZŠ Fatranská ul. v Nitre, v rámci ktorej majú študenti z KAaA možnosť aplikovať dramatické techniky a skúmať ich potenciál v cudzojazyčnej výučbe. 

PhDr. Mária Kiššová, PhD. V súčasnosti pracuje na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, kde sa venuje najmä detskej literatúre (aj v spojení s aplikáciou textu vo vyučovacom procese), kultúrnym štúdiám a recepcii a interpretácii umeleckého textu vo všeobecnosti. Už niekoľko rokov organizuje Divadelný festival v anglickom jazyku pre základné, stredné a jazykové školy. Mária Kiššová  pracovala i ako učiteľka anglického jazyka na Základnej škole v Mojmírovciach, kde bola hlavnou koordinátorkou medzinárodného projektu SWAN – Stories Which Ally Nations (Slovensko – Belgicko – Cyprus).

Dátum a čas: Streda 10. 10. 2012 od 7.30 do 13.00 hod.
.
Prezentácia výsledkov workshopu: 10. 10. 2012 o 12.00 hod.
.
Miesto: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF, Štefánikova 67, miest. č. 211
 

O projekte viac na: www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk

Zdroj:  Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. (manažér pre publicitu,
projekt Vzdelávanie divadlom)